Zásady zpracování osobních údajů

Ing. Zdeněk Štumpa, IČ: 87002337, se sídlem Faměrovo náměstí 18/40, Brno, 618 00, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, (dále jen „Správce“) tímto informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 1. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých klientů, které klienti Správci v této souvislosti poskytnou. Správce zpracovává Vaše údaje poskytnuté mu při objednávce služeb, přičemž takto správce zpracovává Vaše údaje v tomto rozsahu:

  • jméno a příjmení/jméno a příjmení oprávněného zástupce právnické osoby
  • adresní údaje
  • telefonní číslo Vaše nebo oprávněného zástupce právnické osoby
  • e-mailovou adresu

Jméno a příjmení a adresní údaje je nutno zpracovat ze zákonných důvodů za účelem řádné identifikace a vystavení případného daňového dokladu. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje. Telefonní číslo a emailovou adresu je nutno zpracovat za účelem potvrzení objednávky a případného informování o důležitých skutečnostech majících vliv na smluvní vztah či na plnění ze smlouvy uzavřené mezi Správcem a objednatelem. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy a dále po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. To samé platí, nedojde-li k uzavření smlouvy. Neposkytnutí některého z těchto údajů může mít za důsledek neuzavření smlouvy.

Tyto údaje je nutno zpracovat za účelem Vaší řádné identifikace, pro správné plnění smluvních povinností. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění smlouvy a dále článek 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění právní povinnosti. Neposkytnutí některého z těchto údajů může mít za důsledek neposkytnutí služby ze strany Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů budou zpracovávat i další zpracovatelé, a to zejména účetní kancelář, advokátní kancelář, osoba poskytující programové vybavení Správci a jeho údržbu.

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:

  • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit – kdykoliv nás můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny a jak dlouho je budeme zpracovávat. Máte také právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné. Máte právo nás kdykoliv požádat o opravu chybného osobního údaje či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování – můžete nás kdykoli požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud (I) už nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) je zpracování protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (IV) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (V) odvoláte souhlas, který jste nám případně pro zpracování poskytli. Zpracovávání Vašich osobních údajů omezíme, dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů (omezíme znamená, že je budeme mít pouze uloženy a můžeme je použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků)
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud Vaše údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu
  • na přenositelnost osobních údajů – pokud je zpracováváme automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, máte právo je získat a právo na to, aby tyto osobní údaje byly předány přímo jinému správci
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Tato práva můžete uplatnit u nás prostřednictvím osoby zodpovědné za ochranu dat v naší společnosti, a to pomocí e-mailu info@zdenekstumpa.cz. Na Vaše žádosti, dotazy či připomínky odpovíme do 1 měsíce.

Na naši činnost při zpracování osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost (více na stránkách úřadu www.uoou.cz). Tento úřad také, stejně jako Vás, informujeme v případě, že by i přes naši nejlepší snahu a veškerá zabezpečení došlo k úniku, zneužití nebo ztrátě Vašich osobních údajů.